Gemeentekieswijzer


Ook TrefZeker Hapert doet mee aan de Kieswijzer voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, opgesteld door het Eindhovens Dagblad.

Klik daarvoor op de volgende link: https://www.gemeentekieswijzer.nl/bladel/#intro

Hierna treft u aan wat TrefZeker Hapert heeft ingevuld bij deze Kieswijzer alsmede haar motivatie daarvoor. Dit op basis van de ons bekende informatie verkregen van u.

#31:
Om de verkeersdoorstroming in Bladel te verbeteren moeten meer rijbanen worden aangelegd.
Standpunt: Eens
Reactie: Zonder meer rijbanen zal het lastig worden de verkeersdoorstroming te verbeteren.

#32:
Het aantal dieren dat intensieve veehouderijen volgens hun vergunning mogen houden, mag niet verder stijgen.
Standpunt: Eens
Reactie:

#33:
De gemeente Bladel moet zelfstandig blijven.
Standpunt: Neutraal
Reactie: Dit is een keuze die de inwoners van de Gemeente Bladel via een Referendum moeten maken. Maar de voorkeur van TrefZeker Hapert gaat uit naar zelfstandig blijven. Samenwerken met de buren is uitstekend. Maar bij een fusie verliezen de lokale partijen behoorlijk aan invloed, de burgers hebben steeds minder te zeggen over hun woonomgeving en alles wordt alleen maar centraler en bureaucratischer geregeld. De afstand politiek-burger wordt alleen maar groter Maar het zijn de inwoners die beslissen

#34:
Het plan van 17,2 miljoen euro voor de multifunctionele accommodatie (mfa) in Hapert moet gewoon doorgaan.
Standpunt: Oneens
Reactie: Op 1 januari 2018 heeft Hapert 5.339 inwoners. Ofwel de bouw kost iedere inwoner van Hapert € 3.221,57. Voor een gezin van 4 personen bedraagt dit € 12.886,31 Dit is slechts voor de bouw van het MFA. Als een dergelijk pand er nadien staat zijn er ook nog flinke jaarlijkse exploitatiekosten voor exploitatie en onderhoud. Bij een jaarlijkse exploitatiekostenpost van 1.5 miljoen per jaar kost dat elke inwoner van Hapert jaarlijks € 280,95, ofwel per gezin van 4 personen € 1.123,81 Wie wil dit??

#35:
Voor belangrijke beslissingen moet de gemeente een referendum inzetten.
Standpunt: Eens
Reactie: Zonder meer. De gemeenteraad is feitelijk niet geschikt voor om over belangrijke beslissingen te beslissen. Gemeenteraadsleden zijn wel door de bevolking gekozen op algemene thema’s, maar daar vallen over het algemeen de belangrijke beslissingen buiten. Daarover dient dan ook de burger direct zijn keuze te uiten, zodat ook zonder meer duidelijk is wat de inwoners wensen alsmede hebben zij dan ook directe verantwoordelijkheid daarvoor.

#36:
Bladel moet meewerken aan de plaatsing van meer windmolens in de gemeente.
Standpunt: Oneens
Reactie: Rendement is nog steeds te laag en het zijn flinke horizonvervuilers. De gemeente kan beter investeren in zonnenenergie.

#37:
De gemeente moet de huisvesting van arbeidsmigranten in een migrantenhotel bevorderen.
Standpunt: Oneens
Reactie: De beste oplossing voor arbeidsmigranten is niet om ze massaal in een hotel te stoppen maar om ze net als elke andere nieuwe inwoner van de gemeente Bladel normale en fatsoenlijke woonomstandigheden te bieden. Daar hebben zij net als ieder ander recht op.
Een dergelijk migrantenhotel heeft al een stigmatiserende werking en lijkt weer veel op misbruik maken van de situatie ten kosten van deze arbeiders.

#38:
Afvalscheiding moet niet verder worden doorgevoerd als dit leidt tot hogere kosten.
Standpunt: Neutraal
Reactie: Feit is of verdere afvalscheiding wel daadwerkelijk zin en nut heeft. Dat zou belangrijker moeten zijn dan eventueel wat hogere kosten of niet.

#39:
In het centrum van Bladel mogen niet meer parkeerplaatsen komen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Juist om de mensen te stimuleren meer te gaan winkelen in het centrum van Bladel is het gunstig als er ook meer parkeerplaatsen aanwezig zijn.

#40:
Bladel investeert voldoende in openbaar groen.
Standpunt: Neutraal
Reactie: Er is meer dan voldoende groen in de Gemeente Bladel. Ze kan beter investeren in voetbalveldjes voor de jeugd en andere voorzieningen voor jongeren binnen de bebouwde kom.

#41:
De gemeente moet meer investeren in voorzieningen voor jongeren.
Standpunt: Eens
Reactie: De afgelopen 30 jaar zijn veel voorzieningen voor jongeren in de gemeente Bladel verdwenen. Variërend van voetbalveldjes in de dorpen, het Openluchtzwembad De Smagtenbocht., speeltuinen en andere voorzieningen. Op deze wijze creëer je wel hangjongeren, bij gebrek aan opties voor hen. Daar is feitelijk ook niemand bij gebaat.

#42:
Jeugdzorg moet altijd beschikbaar zijn, ook als dat zorgt voor overschrijding van het budget.
Standpunt: Eens
Reactie: De jeugd heeft de toekomst.

#43:
Er moet een fietsverbinding komen bij de N284 tussen het centrum en de Egyptische Poort.
Standpunt: Eens
Reactie: Hier wordt al jaren over gepraat en het zou de veiligheid bij deze oversteekplaats zeker ten goede komen voor de fietsers en voetgangers.

#44:
De gemeente moet bevorderen dat elke dorpskern een supermarkt heeft.
Standpunt: Eens
Reactie: Voeding en drank behoren tot de eerste levensbehoeften. Men kan niet van iedereen verlangen dat ze dan maar in een ander dorp gaan winkelen. Zeker niet van personen die geen auto hebben of niet meer goed ter been zijn.

#45:
Bladel moet streven naar minder veehouderijen.
Standpunt: Neutraal
Reactie: Men kan bestaande bedrijven niet de nek omdraaien omdat anderen dat graag wensen. Men kan eventueel veehouderijen uitkopen, deze dan sluiten en slopen en daarmee realiseren dat er minder veehouderijen zijn. Maar dat is een andere optie dan bestaande bedrijven wensen te sluiten.

#46:
De gemeente moet geld uittrekken om het voortbestaan van zwembad De Smagtenbocht veilig te stellen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Dit binnenbad is in particuliere handen. Destijds heeft de gemeente Bladel al de grond gratis afgestaan als aldaar een binnenbad gebouwd zou worden. Daarnaast krijgt de zwemvereniging die dit binnenbad gebruikt jaarlijkse (forse) subsidie, om de huur te betalen. Feitelijk betaalt de gemeente Bladel al mee voor het openhouden van dit binnenbad. De gemeente Bladel had beter het Openluchtzwembad De Smagtenbocht in stand kunnen houden. Dat was een stuk rendabeler en een stuk goedkoper geweest.

#47:
De kerk in Hapert moet geen onderdeel gaan uitmaken van de multifunctionele accommodatie (mfa) in Hapert.
Standpunt: Eens
Reactie: De Kerk in Hapert behoort tot de markante gebouwen van Hapert en dient ook zo te blijven bestaan.

#48:
Vuurwerk mag met Oud en Nieuw alleen worden afgestoken in een aangewezen zone.
Standpunt: Eens
Reactie: Dit komt zowel de veiligheid als de gemoedsrust van velen ten goede.

#49:
Eindhoven Airport moet verder kunnen groeien.
Standpunt: Eens
Reactie: Voor de regio uitstekend. Daardoor ontstaat meer werkgelegenheid.
Het is uitstekend voor de omliggende bedrijven, trekt ook meer bedrijven aan en de mensen in de regio hoeven niet meer zo vaak naar Schiphol of Brussel als zij op reis wensen te gaan.

#50:
Zolang veel winkelpanden leegstaan, moeten er geen nieuwe worden gebouwd.
Standpunt: Eens
Reactie: Anders creëert men alleen maar meer leegstand.

#51:
De onroerendezaakbelasting (OZB) moet omlaag.
Standpunt: Eens
Reactie: De gemeente Bladel kan zonder meer op meerdere vlakken bezuinigen met zelfs verbetering van haar voorzieningen en dienstverlening in deze.
Ofwel dan kan ook de OZB omlaag. Als er een MFA komt, zal deze OZB echter fors verhoogd moeten worden.

#52:
De gemeente moet meer geld steken in huishoudelijke hulp voor ouderen
Standpunt: Eens
Reactie: Zonder ouderen en de door hun verrichte prestaties hadden wij het hedendaags niet zo goed. De ouderen hebben zonder meer huishoudelijke hulp en zorg verdiend, indien nodig.

#53:
Nieuwe woningen in Bladel moeten zonder gasaansluiting worden gebouwd.
Standpunt: Oneens
Reactie: De Nederlandse staatskas is nog steeds gebaat bij de gaswinning.
Daarnaast is maar zeer de vraag waar straks alle energie vandaan moet komen om alle huishoudens van stroom te voorzien alsmede het gehele wagenpark als dat naar stroom is overgegaan.
Op dit moment is het daadwerkelijke percentage opgewekte groene stroom in Nederland 3%.

#54:
Gemeente Bladel moet de komst van een coffeeshop toestaan.
Standpunt: Neutraal
Reactie: Dit hangt van de vraag af. Sterke drank is vaak schadelijker dan een joint. Ook zijn de controlemogelijkheden dan beter bij een coffeeshop. De vraag wordt dan alleen waar deze gevestigd kan en zal worden en wie deze mag gaan exploiteren. Ook is de aanvoer van de voorraad behoorlijk lastig, daar nog steeds illegaal.

#55:
Bladel moet inwoners die hun huis energiezuinig willen maken beter financieel ondersteunen.
Standpunt: Eens
Reactie: Het levert een extra stimulans op voor mensen om in hun huizen te gaan investeren. Vele gemeenten zijn Bladel al voorgegaan.
Ook zorgt dit voor minder stroom en gasverbruik.

#56:
Gemeente Bladel moet de subsidie aan cultureel centrum Den Herd verhogen.
Standpunt: Neutraal
Reactie: De cijfers noch het rendement zijn ons bekend.

#57:
Er moet zo snel mogelijk een jongeren-gemeenteraad komen.
Standpunt: Neutraal
Reactie: Dit is leuk voor de jongeren om ze politiek actief te krijgen en ze voor te bereiden voor de toekomst.
Maar een jongerengemeenteraad heeft feitelijk geen bevoegdheden. Ze kunnen beter meteen lid worden van de politieke partijen en vandaar ervaring opdoen.
Dan hebben ze ook direct meteen meer invloed.

#58:
Van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen mag verwacht worden dat ze vrijwilligerswerk doen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Het woord vrijwilliger zegt het al. Men is vrijwilliger. Als men verwacht dat bijstandsuitkering ontvangers vrijwilligerswerk verrichten wordt het een dwang. Velen zouden graag vrijwilligerswerk doen om zo hun contact met de maatschappij niet te verliezen en bezig te blijven. Maar als vrijwilliger dient dit hun eigen keuze te zijn. De vraag is of organisaties die met vrijwilligers werken zitten te wachten op mensen die niet gemotiveerd zijn en alleen komen omdat ze moeten. Dit werkt averechts.

#59:
De gemeente moet ouderen geld lenen voor aanpassing aan hun woning, zodat ze daar langer kunnen blijven wonen.
Standpunt: Eens
Reactie: Hoe langer ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen hoe beter. Ook voor hun gezondheid.

#60:
De gemeente Bladel moet meer geld steken in het binnenhalen van grote evenementen.
Standpunt: Eens
Reactie: Er is ruimte genoeg om grote evenementen te organiseren. Daarnaast levert dit veel bezoekers op die ook aanvullende gelden in de gemeente Bladel uitgeven alsmede meer overnachtingen. Dit komt feitelijk allen ten goede. Wel dient de zorg aanwezig te zijn dat deze evenementen niet te veel geld van de gemeente Bladel gaan kosten en ook niet ten koste gaan van de horecagelegenheden in de gemeente Bladel.

Mocht u eventuele vragen, reacties op opmerkingen hebben, van vernemen wij graag van u.